A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Відділ освіти

 

Бондаренко

Катерина  Володимирівна

 

начальник

відділу освіти Іванівської селищної ради

 

 

 

 

Затверджено

 рішенням ІІІ сесії

Іванівської селищної ради 

VІІ скликання

від 22.12.2017 р. № 37

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти виконавчого комітету Іванівської селищної ради

Розділ І. Загальні положення

1.1. Відділ освіти виконавчого комітету Іванівської селищної ради громади (далі – відділ освіти) є виконавчим органом ради громади. Відділ освіти утворюється радою громади для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері освіти та є підзвітним і підконтрольним раді громади, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету ради громади і селищному голові , а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольне Департаменту освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, вимогами Міжнародного стандарту ISO 9001: 2008, Державного стандарту України ДСТУ ISO 9001: 2009,  наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами Департаменту освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, рішеннями ради громади, виконавчого комітету та розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.           

Розділ ІІ. Основні завдання відділу освіти

2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади).

2.2. Аналіз стану освіти в громаді, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання програми  громади із розвитку освіти.

2.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території громади.

2.5. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів громади, організація їх (крім приватних) фінансового забезпечення, зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності навчальних закладів різних форм власності.

2.6. Проведення атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних  навчальних закладів усіх типів і форм власності; оприлюднення результатів атестації.

2.7. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

2.8. Комплектування навчальних закладів педагогічними кадрами, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів громада.

2.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста.                    

Розділ ІІІ. Основні функції відділу освіти

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми,  дошкільними та позашкільними навчальними закладами громади:

3.1.1. Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами усіх типів, які знаходяться у комунальній власності громади та розташовані на території громади;

3.1.2. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету ради громади щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.1.3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному забезпеченню;

3.1.4. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів;

3.1.5. Проводить державну атестацію підпорядкованих відділу освіти навчальних закладів громади щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

3.1.6. Готує проекти рішень про закріплення за дошкільними навчальними закладами, загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

3.1.7. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі інклюзивне, індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх, спеціальних, навчальних закладах;

3.1.8. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

3.1.9. Вносить пропозиції до виконавчого комітету ради про відкриття профільних класів, навчально-виховних комплексів, позашкільних та навчальних закладів тощо;

3.1.10. Забезпечує організацію в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

3.1.11. Здійснює оперативне виконання прийнятих вищим керівництвом рішень щодо розроблення, впровадження та чіткого функціонування системи управління якістю, бере участь у семінарах з вивчення стандартів ISO 9001:2008, забезпечує поширення інформації з питань впровадження СУЯ серед підпорядкованого персоналу, впровадження та виконання інструкцій та процедур СУЯ. Бере участь у розробленні та коригуванні документації системи управління якістю;

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в громаді:

3.2.1. Контролює дотримання підпорядкованими навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.2.2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.2.3. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов`язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти;

3.2.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання норм Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах;

3.2.5. Контролює відповідність статутів підпорядкованих навчальних закладів вимогам законодавчо-нормативних документів.

 3.3.  Організація навчально-методичного забезпечення підпорядкованих навчальних закладів:

3.2.1 Сприяє навчально-методичному забезпеченню підпорядкованих навчальних закладів;

3.3.2. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, погоджує річні плани роботи дошкільних, позашкільних навчальних закладів;

 3.3.3. Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

3.3.4. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту,  забезпечує ними навчальні заклади;

3.3.5. Видає інформаційно-методичні бюлетені.

 3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення підпорядкованих навчальних закладів:

3.5.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.5.2. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.5.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в підпорядкованих навчальних закладах громади та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж;

3.6.2. Координує роботу навчальних закладів, сім`ї та громадськості, пов`язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

3.6.3. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об`єднань, товариств;

3.6.4. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах;

3.6.5. Координує роботу, пов`язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів, вихованців;

3.6.6. Контролює організацію харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету громади та залучених коштів;

3.6.7. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей, учнів, вихованців у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

3.6.8.  Прогнозує потребу громади у педагогічних працівниках і спеціалістах;

3.6.9. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

3.6.10. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

3.6.11. Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

3.6.12. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

3.7.  Інша діяльність управління освіти:

  1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної освіти в громаді;
  2. Інформує населення про стан та перспективи розвитку дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної освіти в громаді (не рідше ніж один раз на рік);
  3. Взаємодіє з органами громадського самоврядування;
  4. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

Розділ IV. Права відділу освіти

4.1.Залучати до розроблення програми розвитку освіти громади та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.2.Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

4.3.Скликати конференції педагогічних працівників, у тому числі щороку серпневі, проводити семінари, наради керівників підпорядкованих навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4.Брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади.

4.5.Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників підпорядкованих навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

Контролювати надання платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

V. Керівництво та апарат відділу

5.1. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.

5.2. Начальник відділу освіти, представляючи інтереси громади в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.2. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань;

Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

5.2.3. Вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти громади державними нагородами, в тому числі  президентськими відзнаками, про присвоєння їм почесних звань України;

 5.3. Відділ освіти в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами виконавчого комітету ради, органами місцевого самоврядування, управлінням освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на території громади, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Секретар  ради                                                                                                                                                               В.С.Щастлива

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь