A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Програми розвитку та фінансової підтримки органу місцевого самоврядування Іванівської селищної ради на 2018-2020 роки

Оприлюднено 26 лютого 2018 р. о 13.00 годині

Секретар ради В.С.Щастлива

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Рішенням V сесії селищної

                                                                                              ради VІІ скликання

                                                                                              22.02.2018 р. № 62

 

ПРОГРАМА

розвитку та фінансової підтримки органу місцевого самоврядування Іванівської селищної ради на 2018-2020 роки

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення програми

Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності,  запобігання корупції,  депутатської діяльності та етики

2.

Розробник Програми

Іванівська селищна рада

 

3.

Відповідальний виконавець Програми

Іванівська селищна рада

4.

Співвиконавці Програми

Відділи та спеціалісти Іванівської  селищної ради

5 .

Термін реалізації

2018-2020 роки

 

6.

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

 

3600 000 грн

7.

Орієнтовний обсяг коштів місцевого бюджету

 

 

8.

Коштів з інших джерел

Обласний бюджет, гранти, кошти, залучені співвиконавцями програми, відповідно до чинного законодавства

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Враховуючи той факт, що органи місцевого самоврядування є однією з головних основ розвитку демократії в Україні, усвідомлюючи, що охорона й посилення місцевого самоврядування є важливим внеском у розбудову держави на принципах демократії та децентралізації  влади, виникла потреба в розробці цільової  Програми розвитку та фінансової підтримки органу місцевого самоврядування Іванівської селищної ради, метою якої є створення належних умов для реалізації територіальною громадою та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України, а також створення комфортних умов для праці та здійснення повноважень посадовими особами місцевого самоврядування.

   Програму розвитку та фінансової підтримки органу місцевого самоврядування Іванівської селищної ради на 2018 – 2020 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15 липня 1997 року, з урахуванням Указу Президента України від 30 серпня 2001 року № 749/2001 „Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні”, і спрямовано на подальший розвиток самоврядування як важливої складової становлення громадянського суспільства.

   На сьогодні в Україні здійснюється низка заходів, спрямованих на здійснення комплексного реформування системи організації влади на місцевому рівні, включаючи питання регіонального розвитку, адміністративно-територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування, покращення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина на місцевому рівні, створення правових та матеріально-фінансових засад трансформаційних процесів. Такі реформи набувають пріоритетного значення на шляху євроінтеграції України для зміцнення правових засад громадянського суспільства, поглиблення демократизації публічного управління. При цьому вони мають забезпечувати поступальний розвиток країни та окремих регіонів, враховувати започатковану у державі конституційну реформу та напрями здійснення перетворень,  визначені законодавчими актами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

   В процесі визначення пріоритетів та механізмів реалізації заходів у сфері місцевого самоврядування та регіонального розвитку, розробки відповідних нормативно-правових актів, здійснення інституційних перетворень велике значення має забезпечення залучення широкого кола громадськості, представників органів місцевого самоврядування до цих процесів з метою налагодження ефективних механізмів партнерства та вдосконалення системи взаємодії між депутатами селищної ради, службовцями органів місцевого самоврядування різних рівнів та фахівцями в галузі муніципального права й муніципального управління. На шляху інформаційного забезпечення реформування організації влади на місцевому рівні особливого значення набуває проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення, депутатів, працівників органів місцевого самоврядування щодо сутності, змісту та основних напрямків започаткованих реформ.

  Зазначені фактори свідчать про необхідність розробки та впровадження комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку територіальної громади і органів муніципальної влади. Реалізацію таких заходів передбачається здійснити в межах Програми розвитку та фінансової підтримки органу місцевого самоврядування Іванівської селищної ради на 2018 – 2020 роки.  

2. Визначення проблеми

   Іванівська селищна рада, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання громад»  представляє інтереси жителів об’єднаної територіальної громади, здійснює від імені та в інтересах громади відповідні функції і повноваження.

   В Іванівській селищній раді виконують повноваження 26 депутатів, з яких майже 35% – вперше, а також працюють на постійній основі 18 посадових осіб місцевого самоврядування, 8 в.о. старост, 9 працівників та 19  працівників по благоустрою.

   Вивчення діяльності органів місцевого самоврядування виявило актуальні проблеми, пов’язані з фінансовим та матеріальним забезпеченням, відсутністю елементарних умов праці, таких як наявність санвузлів у адміністративних приміщеннях, необхідної кількості оргтехніки, побутової техніки першої необхідності, автотранспортного забезпечення та ін., а також проблем кадрового забезпечення, надання органами місцевого самоврядування якісних адміністративних та громадських послуг населенню, комплексним соціально-економічним розвитком селища Іванівка та інших сіл, забезпеченням належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, формуванням і зміцненням власної дохідної бази місцевого самоврядування, функціонуванням об’єктів комунальної власності та якістю комунальних послуг, підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у відповідних навчальних закладах, відсутністю в достатній кількості навчально-методичного матеріалу, інформаційного ресурсу для вирішення проблем місцевого розвитку.       

   Цілий ряд вищезазначених проблем свідчить про подальшу необхідність упровадження комплексу заходів щодо розвитку та фінансової підтримки органу місцевого самоврядування на сучасному етапі функціонування Іванівської об’єднаної територіальної громади.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми розвитку місцевого самоврядування є:

- покращення ефективності функціонування системи органу місцевого самоврядування, забезпечення сталого місцевого розвитку;

- створення належних умов праці для працівників та посадових осіб органу місцевого  самоврядування Іванівської селищної ради;

- створення єдиної системи інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування та жителів громади.

4. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

      Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі  характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень і ресурсів від центральної влади до місцевої. Одночасно на місцях відбувається перерозподіл повноважень та ресурсів між органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

      Це ставить органи місцевого самоврядування в нові умови  існування, вимагає від них здійснення нових функцій, виконання нових завдань, що в свою чергу, вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази органів місцевого самоврядування, відповідного і своєчасного інформаційного забезпечення депутатського корпусу всіх рівнів, удосконалення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Найбільш актуальними і такими, що вимагають додаткового і спеціального навчання і підвищення кваліфікації посадовців та керівників постійних комісій селищної ради у найближчий період будуть питання застосування земельного законодавства, формування і зміцнення місцевих бюджетів, управління комунальною власністю тощо.

     Прийняття Програми передбачає реалізацію відповідних заходів за умови стабільного фінансування та матеріального забезпечення органів місцевого самоврядування.

5. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

1. Створення децентралізованої моделі організації місцевої влади, спроможної ефективно впливати на процеси соціально-економічного й культурного розвитку території громади  в сучасних нестабільних політичних та економічних умовах.

2. Відновлення контролю за станом і динамікою розвитку територіальної громади.

3. Формування повноцінної системи місцевого самоврядування згідно з європейськими  стандартами.

4. Забезпечення доступності та якості управлінських та адміністративних послуг.

5. Підвищення іміджу органу місцевого самоврядування Іванівської селищної ради.

6. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

1.Поліпшення умов для реалізації прав і свобод мешканців Іванівської ОТГ.

2.Забезпечення та організація ефективної роботи органу місцевого самоврядування.

3.Правове, методичне, кадрове та інформаційне забезпечення органу місцевого самоврядування.

4. Забезпечення сталого місцевого розвитку, наближення  до європейських стандартів, а саме:

-удосконалення механізмів реалізації прав і свобод мешканців на місцевому рівні;

-підвищення рівня правової, політичної культури мешканців громади щодо захисту їх прав і свобод шляхом проведення просвітницької діяльності;

-розв’язання проблемних питань розвитку території та підготовка проектів відповідних програмних документів й нормативно-правових актів;

-формування адекватної та ефективної структури муніципального управління на місцевому рівні;

-поєднання зусиль органів місцевого самоврядування різного рівня для спільного вирішення питань місцевого розвитку;

-поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями при вирішенні питань місцевого значення;

-реформування системи надання адміністративних, управлінських і соціальних послуг згідно з європейськими стандартами;

-розробка дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю всіх суб’єктів місцевого самоврядування;

-широке залучення громадськості до процесів розробки і прийняття владних рішень з питань місцевого значення;

-заохочення громадської ініціативи з питань місцевого та регіонального розвитку;

-забезпечення організаційних, правових та матеріально-фінансових умов для максимальної поінформованості членів територіальних спільнот про діяльність відповідних органів місцевого самоврядування;

-сприяння зростанню ролі органів самоорганізації населення у вирішенні питань місцевого та регіонального значення, надання соціальних послуг населенню;

- зміцнення матеріально-технічної бази органу місцевого самоврядування Іванівської селищної ради, створенням комфортних умов для роботи працівників та посадових осіб Іванівської селищної ради;

- автотранспортне забезпечення органу місцевого самоврядування;

-підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів ради.

7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

      Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства та  за рахунок коштів місцевого бюджету,  інших  джерел, не заборонених чинним законодавством.

8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

       Виконання заходів Програми дозволить досягти:

  • створення прозорої системи прийняття управлінських рішень органом місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до органу місцевого самоврядування Іванівської селищної ради;
  • створення єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення   діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення якості та   оперативного інформування;
  • розповсюдження позитивного досвіду діяльності органів місцевого   самоврядування всіх рівнів, спрямованого на поступовий комплексний   соціально-економічний розвиток;
  •  підвищення рівня інформованості та правової освіти;
  • підвищення якості надання адміністративних та громадських послуг населенню об’єднаної територіальної громади, поліпшення екологічного стану, збереження культурних традицій;
  • створення належних умов для виконання селищною радою власних та делегованих повноважень;
  • підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів селищної ради;
  • створення комфортних умов для роботи та виконання повноважень посадовими особами органу місцевого самоврядування Іванівської селищної ради;
  • підвищення іміджу органу місцевого самоврядування, залучення кваліфікованих працівників.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Очікувані результати

1.

Розвиток кадрового потенціалу, мотивація діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування

Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування,  депутатів селищної ради

2018-2020 роки

Іванівська селищна рада

Місцевий бюджет

Підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб

Участь депутатського корпусу, посадових осіб місцевого самоврядування у вивчені, аналізі, узагальнені і впроваджені вітчизняного та світового досвіду розвитку місцевого самоврядування  

2018-2020 роки

Іванівська селищна рада, Херсонський обласний Центр розвитку місцевого самоврядування, Херсонський офіс реформ

Місцевий бюджет

Вивчення і поширення позитивного досвіду у вирішенні проблемних питань розвитку місцевих громад

Участь у семінарах, форумах, «круглих столах» 

2018-2020 роки

Іванівська селищна рада, Херсонський обласний Центр розвитку місцевого самоврядування, Херсонський офіс реформ

Місцевий бюджет

Розповсюдженні позивного досвіду у вирішенні проблемних питань розвитку місцевих громад

2.

Зміцнення матеріально – технічної бази Іванівської селищної ради

Проведення реконструкції, поточного та капітального ремонтів адміністративних будівель Іванівської селищної ради,робочих приміщень, кабінетів, місць загального користування працівників та посадових осіб органу місцевого самоврядування

2018-2020 роки

Іванівська селищна рада

Місцевий бюджет

Поліпшення умов праці та виконання повноважень працівниками та посадовими особами Іванівської селищної ради, поліпшення умов надання якісних адміністративних та громадських послуг населенню

Придбання меблів, необхідного устаткування, мультимедійного обладнання (проектор, екран), комп’ютерної техніки , картриджів, принтерів, сканерів, канцелярського приладдя, паперу, фото –рамок.

2018-2020 роки

Іванівська селищна рада

Місцевий бюджет

Підвищення ефективності роботи виконавчого апарату селищної ради та депутатського корпусу

Придбання інформаційних стендів, дощок об’яв та оголошень, інформаційних табличок на робочі кабінети, адміністративні будівлі Іванівської селищної ради, КП , засновником яких є Іванівська селищна рада, дошкільних , загальноосвітніх закладів, НВК, закладів культури та охорони здоров’я (ФАПи), що діють  на території Іванівської ОТГ;

Виготовлення або придбання дощок пошани для розміщення на території Іванівської ОТГ

 

 

 

 

Придбання побутової техніки (холодильник, телевізор,мікрохвильова піч, кондиціонери, вентилятори, електрочайники)

 

 

 

 

Придбання та встановлення необхідної сантехніки (раковина, унітаз, мийка та ін.)

2018-2020 роки

Іванівська селищна рада

Місцевий бюджет

Створення комфортних умов праці працівників та  посадових осіб місцевого самоврядування

Автотранспортне забезпечення органу місцевого самоврядування (придбання автомобілів)

2018-2020 роки

Іванівська селищна рада

Місцевий бюджет

Своєчасне та оперативне надання звітності та виконання завдань в межах Іванівської ОТГ, Іванівського району, обласного центру

3.

Висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування в засобах масової інформації

Висвітлення діяльності Іванівської селищної ради в засобах масової інформації

2018-2020 роки

Іванівська селищна рада, редакція районної газети «Нове життя», розробники офіційного сайту Іванівської селищної ради

Місцевий бюджет

Створення прозорої системи у прийнятті управлінську рішень, підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності Іванівської селищної ради

4.

Організаційні напрямки щодо сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування

Організація та проведення громадських слухань, «круглих столів», конференцій, засідань на території смт Іванівка та населених пунктів, що входять до складу Іванівської ОТГ (автотранспортне забезпечення, придбання одноразового посуду,  пляшок води,  чай, кава, цукор для проведення

кофе- брейків).

2018-2020 роки

Іванівська селищна рада

Місцевий бюджет

Встановлення чіткої та прозорої процедури використання механізмів місцевого самоврядування: місцевих ініціатив, громадських слухань, загальних зборів мешканців за місцем проживання і, як наслідок, посилення активності громадян у вирішенні питань місцевого значення

5.

 

Забезпечення організації та проведення професійного свята Дня органів місцевого самоврядування (придбання квітів, грамот, подяк, накриття святкових столів)

2018-2020 роки

Іванівська селищна рада

Місцевий бюджет

Забезпечення заохочення  та відзначення працівників,  посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів селищної ради, в.о старост,  створення сприятливої атмосфери в робочому колективі Іванівської селищної ради

 

Секретар ради                                                                                              В.С.Щастлива

 

 

 

 

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь