A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

ПРОГРАМА розвитку фізичної культури і спорту в Іванівській селищній раді на 2018 – 2020 роки

 

     Оприлюднено 26 лютого 2018 р. о 13.00 годині

Секретар ради В.С.Щастлива

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Рішенням V сесії селищної

                                                                                              ради VІІ скликання

                                                                                              22.02.2018 р. № 63

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту в Іванівській селищній раді на 2018 – 2020 роки

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ  культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради

2.

Розробник Програми

 

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської селищної ради

4.

Учасники програми

Іванівська селищна рада, відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської селищної ради, ДЮКФП

5.

Термін реалізації Програми

2018 – 2020 роки

6.

Перелік бюджетів, задіяних у виконанні Програми

Місцевий  бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

3765,0 тис.грн.

8.

Джерела фінансування

Місцевий  бюджет

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

   Фізична культура та спорт є ефективним та найбільш економічним засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду нації та розв’язання різних соціальних проблем. В той же час фізична культура і спорт є складовою частиною освітнього процесу підростаючого покоління.

    Фізичні вправи відіграють важливу роль у зміцненні здоров’я людини, підвищення фізичних і функціональних можливостей її організму, забезпеченні повноцінного дозвілля, збереженні тривалості активного життя населення.  

  У сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація із станом здоров’я населення. Майже 70% дорослих громадян держави мають низький рівень фізичного здоров’я. В  Іванівській селищній раді проводиться певна робота, спрямована на покращення умов розвитку масової фізичної культури і спорту, збереження всіх складових її діяльності. Проте рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту далеко не відповідає вимогам сьогодення і не може задовольнити потреб населення громади.

   Практично відсутня система пропаганди масового спорту як невід’ємної і головної складової здорового способу життя. Мало уваги приділяється фізичному вихованню в сім’ях. Похідним таких соціальних недоліків є те, що катастрофічно не задовольняється природно-біологічна потреба дітей, учнівської молоді у рухливій активності, що негативно позначається на їх здоров’ї. Щороку збільшується кількість учнів, віднесених за станом здоров’я до спеціальних медичних груп.

    Вищезазначені проблеми можливо розв’язати за умови ефективної підтримки з боку владних структур усіх рівнів, виділення необхідних коштів на проведення навчально-тренувальної роботи та спортивних заходів, поліпшення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту тощо.

    Одним із основних заходів, що поліпшує стан здоров’я людини, запобігає розвитку різного роду захворювань – є формування у населення свідомого ставлення до свого та здоров’я оточуючих. Адже у структурі факторів, що формують здоров’я на умови та спосіб життя припадає майже 70 відсотків.

    Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та пріоритетних напрямів розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту, і які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах розвитку суспільства. 

    Програма розроблена відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» і розрахована на 2018 – 2020 роки, що дасть можливість виконати поставлені завдання згідно із сучасними потребами економічного та соціального розвитку країни. Програма повинна сприяти поліпшенню становища, що склалося та підвищенню авторитету фізичної культури і спорту.

ІІ. Мета Програми

Програма визначає стратегію розвитку сфери фізичної культури та спорту в Іванівській селищній раді на 2018 – 2020 роки.

Метою Програми є:

- популяризація здорового способу життя, забезпечення розвитку таких напрямів фізичної культури як фізичне виховання та масовий спорт і створення умов для регулярної рухової активності різних верств населення з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного;

- створення умов для залучення дітей, у тому числі і дітей-інвалідів,  до занять обраним видом спорту, виявлення та залучення обдарованої молоді до системи резервного спорту, спорту вищих досягнень;

- створення цілісної системи забезпечення сфери фізичної культури і спорту шляхом удосконалення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення, активізації співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості;

- удосконалення системи морального і матеріального заохочення у сфері фізичної культури та спорту, стимулювання досягнення високих спортивних результатів;

- створення цілісної системи взаємодії державних та громадських інституцій в реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

ІІІ. Основні завдання та заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

- створення умов для фізичного виховання, масового спорту в усіх типах  освітніх закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення, у Збройних Силах України та інших військових формуваннях,  правоохоронних органах і службах;

- забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень;

- поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Заходи щодо реалізації Програми викладені у додатку.

ІV. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- залучати до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молодь, із щорічним збільшенням на 1 - 2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня;

- створити умови для розвитку резервного спорту та поповнення основного складу національних збірних команд;

- щороку зменшувати відсоток кількість дітей та молоді, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

- привести стан спортивних об’єктів Іванівської селищної ради у відповідність із сучасними стандартами, що надасть змогу забезпечити на спортивних спорудах мінімальний (науково обґрунтований) обсяг рухової активності громадян;

- підвищити авторитет Іванівської селищної ради у обласному спортивному співтоваристві.

V. Фінансове забезпечення Програми

     Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок селищного бюджету, виходячи з його фінансових можливостей, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Прогнозні обсяги фінансових ресурсів по роках:

Рік

Селищний

бюджет

(тис. грн)

Інші джерела

(тис. грн)

Всього                  (тис. грн)

 

2018

2305,0

-

2305,0

2019

720,0

-

720,0

2020

740,0

-

740,0

Всього

3765,0

-

3765,0

 

VI. Управління та контроль за ходом виконання Програми

      Головним виконавцем Програми є відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради. Контроль за її виконанням здійснює постійна комісія селищної ради з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.

Секретар ради                                                                                                                                                                 В.С.Щастлива

 

ЗАХОДИ

щодо реалізації програми розвитку фізичної культури і спорту в Іванівській селищній раді на 2018 – 2020 роки

з/п

Зміст

заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання,

роки

Прогнозні обсяги

фінансових ресурсів,

тис.грн

Усього

у тому числі

селищний бюджет

інші дже-рела

Селищ

на рада

КУ ЦОЗОКФКС

               

 

1

2

3

4

5

6

7

8

І. Створення  умов для фізичного виховання, масового спорту в усіх типах закладів освіти,

за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення.

 1.  

Запровадження у закладах освіти усіх типів та форм власності рухової активності школярів в обсязі 8-12 годин на тиждень у навчальний та позанавчальний час.

Відділ освіти Іванівської селищної ради, ДЮКФП

2018 - 2020

 

 

 

 

 1.  

Залучення населення до систематичних занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання і відпочинку.

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської селищної ради, ДЮКФП

2018 - 2020

 

 

 

 

 1.  

Залучення працюючих осіб підприємств, установ та організацій різних форм власності до занять фізичною культурою і спортом.

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради

2018 - 2020

 

 

 

 

 1.  

Проведення комплексних змагань серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Відділ освіти Іванівської селищної ради, ДЮКФП

2018

2019

2020

50,0

50,0

50,0

 

50,0

50,0

50,0

 

 1.  

Проведення на центральних площах, у місцях масового зібрання громадян спортивно-масових заходів (фестивалів, показових виступів, конкурсів тощо) із залученням керівництва громади, ветеранів спорту та ін.

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської селищної ради, ДЮКФП

2018 - 2020

 

 

 

 

 1.  

Забезпечувати участь збірних команд громади у обласних, міжрайонних спартакіадах та інших масових фізкультурно-спортивних заходів серед посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, серед працівників галузей народного господарства, культури, освіти, соціально-побутової сфери.

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської селищної ради

2018

2019

2020

 

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

 

 

 1.  

Залучення осіб з обмеженими можливостями до систематичних занять з фізичної культури і спорту.

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської селищної ради, ДЮКФП

2018 - 2020

 

 

 

 

 1.  

Забезпечення безперешкодного доступу до всіх спортивних споруд спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями.

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської селищної ради, ДЮКФП

2018 - 2020

 

 

 

 

 1.  

Забезпечувати участь збірних команд Іванівської селищної ради в обласних пошукових змаганнях «Хто ти, майбутній олімпієць?», «Юний спартаківець», «Юний динамівець», різноманітних турнірах.

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської селищної ради, ДЮКФП

2018 - 2020

 

 

 

 

 1.  

 

Проведення змагань допризовної молоді.

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської селищної ради, ДЮКФП

2018 - 2020

 

 

 

 

Всього

2018

2019

2020

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

 

ІІ. Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту

 1.  

Забезпечення діяльності Іванівського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки шляхом збереження її стабільного фінансування.

Відділ освіти Іванівської

селищної ради, ДЮКФП

2018-2020

 

 

 

 

 1.  

Забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази Іванівського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки шляхом затвердження видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю; проведення ремонтних робіт та реконструкції спортивних споруд

Відділ освіти Іванівської

селищної ради, ДЮКФП

2018-2020

 

 

 

 

 1.  

Залучення дітей та молоді об’єднаної територіальної громади до занять у  Іванівському дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської

селищної ради, ДЮКФП

2018-2020

 

 

 

 

 1.  

Забезпечення підготовки та участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів у спортивних змаганнях всеукраїнського та обласного рівня з визнаних у державі видів спорту.

Відділ освіти Іванівської селищної ради, ДЮКФП

2018

2019

2020

50,0

50,0

50,0

 

50,0

50,0

50,0

 

 1.  

Організація і забезпечення участі команди Іванівської селищної ради у роботі спеціалізованих змін на базі оздоровчих дитячих закладів (в рамках проведення «Дитячої Олімпіади Херсонщини»).

Відділ освіти Іванівської селищної ради, ДЮКФП

2018

2019

2020

100,0

110,0

120,0

 

100,0

110,0

120,0

 

 1.  

Забезпечення участі команди Іванівської селищної ради в Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл»(«Джура»).

Відділ освіти Іванівської селищної ради, ДЮКФП

2018

2019

2020

55,0

60,0

65,0

 

55,0

60,0

65,0

 

Всього

2018

2019

2020

205,0

220,0

235,0

 

205,0

220,0

235,0

 

ІІІ. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень та спорту інвалідів

 1.  

Забезпечення підготовки та участі спортсменів об’єднаної територіальної громади різних вікових груп у спортивних змаганнях всеукраїнського, міжнародного рівня з визнаних у державі видів спорту.

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської селищної ради, ДЮКФП

2018

2019

2020

 

 

 

 

 1.  

Забезпечення підготовки та участі спортсменів об’єднаної територіальної громади різних вікових груп у спортивних змаганнях міжнародного, всеукраїнського, обласного та міжрайонного рівня з визнаних у державі видів спорту (чемпіонати, кубки, турніри тощо).

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради

2018

2019

2020

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 1.  

Організація та проведення зональних етапів обласних та міжрайонних змагань з визнаних у державі видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (чемпіонати, кубки, турніри тощо).

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради

2018

2019

2020

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

 

 

 1.  

Проведення спортивних змагань з визнаних у державі видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (чемпіонати, кубки, турніри тощо)

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради

2018

2019

2020

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 1.  

Забезпечення спортивною формою, спортивним обладнанням та інвентарем спортсменів та збірні команди Іванівської селищної для участі у всеукраїнських, обласних, районних змаганнях з визнаних у державі видів спорту серед спортсменів різних вікових груп

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради

2018

2019

2020

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

Всього

2018

2019

2020

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

 

 

ІV. Поліпшення матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту

 1.  

Здійснення модернізації, реконструкції, проектування та будівництва,   капітального ремонту спортивних об’єктів об’єднаної територіальної громади

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської селищної ради

2018

2019

2020

 

 

 

 

 1.  

Переоснащення загальноосвітніх навчальних закладів Іванівської селищної ради спортивним обладнанням та інвентарем

Відділ освіти Іванівської селищної ради

2018

2019

2020

40,0

40,0

45,0

 

40,0

40,0

45,0

 

 1.  

Залучення до співпраці з розвитку фізичної культури і спорту громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської селищної ради

2018 - 2020

 

 

 

 

 1.  

Створення спортивних клубів на території Іванівської селищної ради.

 

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської селищної ради

2018 - 2020

 

 

 

 

 1.  

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнопаління, вживання алкоголю та наркоманії.

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської селищної ради

2018 - 2020

 

 

 

 

 1.  

Підведення підсумків спортивного року (нагородження кращих спортсменів та команд Іванівської селищної ради)

Відділ культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради, відділ освіти Іванівської селищної ради

2018  2019  2020

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

 

 

 1.  

Виділення коштів на виготовлення проектно – кошторисної документації, проведення експертизи проекту на будівництво футбольного поля (майданчика  із штучним покриттям) на території Іванівської гімназії смт Іванівка

Іванівська

селищна рада

2018

50,0

50,0

 

 

 1.  

Виділення коштів на виготовлення проектно – кошторисної документації, проведення експертизи проекту на будівництво футбольного поля (майданчика  із штучним покриттям) на території парку Молодіжного  смт Іванівка

Іванівська

селищна рада

2018

50,0

50,0

 

 

 1.  

Співфінансування проекту на будівництво футбольного поля (майданчика  із штучним покриттям) на території Іванівської гімназії смт Іванівка

Іванівська

селищна рада

2018

750,0

750,0

 

 

 1.  

Співфінансування проекту на будівництво футбольного поля (майданчика  із штучним покриттям) на території парку Молодіжного  смт Іванівка

Іванівська селищна рада

2018

750,0

750,0

 

 

Всього

2018

2019

2020

1650,0

50,0

55,0

1610,0

10,0

10,0

40,0

40,0

45,0

 

РАЗОМ

2018

2019

2020

2305,0

720,0

740,0

2010,0

410,0

410,0

295,0

310,0

330,0

 

 

2018 - 2020

3765,0

2830,0

935,0

 


Начальник відділу культури, молоді і спорту

Іванівської селищної ради                                                                                                              А.В.Бикова

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь