A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Постійні комісії

Картинки по запросу герб україни картинки

ІВАНІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

        I сесії селищної ради VІІ скликання

 

16 листопада  2017 року                                                                                                                                                               № 4                            

Про постійні комісії Іванівської

селищної  ради

                                                          

                З метою вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання Іванівської селищної ради, здійснення контролю за виконанням рішень Іванівської селищної ради та її виконавчого комітету, керуючись п.2 ч.1 ст. 26, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити наступний перелік постійних комісій Іванівської селищної ради:

1.1. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності,  запобігання корупції,  депутатської діяльності та етики.

1.2. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку селища, підприємництва, торгівлі та інвестицій.

1.3. Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, планування території, архітектури та охорони навколишнього середовища.

1.4. Постійна комісія з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.

1.5. Постійна комісія з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства,  благоустрою території селища та населених пунктів Іванівської селищної ради.

2. Затвердити Положення про постійні комісії  Іванівської селищної ради (Додаток 1 до цього рішення).

3.Обрати постійні комісії  Іванівської селищної ради у наступному складі:

Комісія з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності,  запобігання корупції,  депутатської діяльності та етики.

Голова постійної комісії –  Банашевська Ольга Іванівна

Члени постійної комісії:

Панкєєв Олександр Вікторович;

Хураскін Димитрій Анатолійович;

Щербатько Олена Вікторівна;

Чванкова Ганна Валентинівна          

Комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку селища, підприємництва, торгівлі та інвестицій.

Голова постійної комісії –  Кривчик Юлія Павлівна

Члени постійної комісії:

Пілецький Сергій Геннадійович;

Галушко Наталія Олександрівна;

Панченко Світлана Миколаївна;

Петрова Лариса Вікторівна

Комісія з питань регулювання земельних відносин, планування території, архітектури та охорони навколишнього середовища.

Голова постійної комісії –  Дмитровський Володимир Миколайович

Члени постійної комісії:

Дебелий Олексій Вікторович;

Литвин Олександр Вікторович.;

Нікітін Юрій Миколайович;

Федюк Тетяна Миколаївна

Комісія з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.

Голова постійної комісії –  Щербина Олександр Вікторович

Члени постійної комісії:

Брагінець Ігор Леонідович;     

Бабіжаєва Ольга Анатоліївна;

Саюн Андрій Анатолійович.;

Бикова Анжела Вікторівна

 Комісія з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою території селища та населених пунктів Іванівської селищної ради.

Голова постійної комісії –  Фунтов Сергій Анатолійович

Члени постійної комісії:

Ващенко Ігор Анатолійович;  

Лисенко Олег Вікторович;

Ярошенко Наталія Станіславівна;

Каськова Валентина Олексіївна

 1. Головам утворених постійних комісій Іванівської селищної ради забезпечити на першому засіданні кожної комісії вирішення питань щодо структури комісії, у тому числі обрання заступника голови та секретаря комісії.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності,  запобігання корупції,  депутатської діяльності та етики.

 

Селищний голова                                                                                                                                                            В.О.Дебелий

 

                                                                              

Додаток 1

до рішення І сесії

селищної ради

VІІ скликання

від 16.11. 2017 р. № 4

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Іванівської селищної ради

1. Загальні положення 

 1. Постійна комісія Іванівської селищної ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.
 2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
 3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради.
 4. Постійна комісія підзвітна Іванівській селищній  раді та відповідальна перед нею.
 5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
 6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, селищного голови або секретаря ради.
 7. Кожна постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, відділами виконавчих органів Іванівської селищної ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.
 8. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради. Назва комісії має відображати її функціональну спрямованість.
 9. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.
 10. Координацію роботи постійних комісій забезпечує секретар селищної ради.
 11. За наявності технічної та організаційної можливості, діяльність постійних комісій висвітлюється на сайті ради та у ЗМІ.
 12. Основною формою роботи постійної комісії є засідання.
 13. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 14. Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право особи бути присутньою на засіданні постійної комісії може бути обмежено лише у випадку, коли така особа перешкоджає роботі комісії.
 15. Як правило, засідання постійної комісії відбуваються у приміщеннях, виділених радою. У разі надходження інформації про можливу присутність значної кількості осіб під час засідання комісії, її голова (особа, яка виконує обов’язки голови комісії на час його відсутності) має звернутися до секретаря ради із заявою про надання приміщення, яке забезпечить розміщення осіб, які бажають прийняти участь у засіданні комісії.
 16. Комісії можуть проводити виїзні засідання. Про дату, час та місце проведення виїзного засідання голова комісії повідомляє загальний відділ ради не пізніше, ніж за 2 доби до початку засідання.
 17. Організаційно-матеріальне та технічне забезпечення постійних комісій покладається на загальний відділ ради, якщо не буде прийнято відповідного рішення.

 2. Завдання та організація діяльності постійних комісій

 1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.
 2. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 3. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної  ради.
 4. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
 5. За результатами вивчення і розгляду питань, постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради.
 6. Протокол засідання постійної комісії виготовляється на протязі двох робочих днів від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи, не згідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.
 7. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
 8. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).
 9. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
 10. Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій. Повідомлення надсилається загальним відділом ради за вказівкою голови постійної комісії на електронну пошту депутата або смс-повідомлення. Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години.

Електронні адреси, на які депутат бажає отримувати повідомлення, фіксуються у протоколах засідань постійних комісій та повідомляються головою комісії загальний  відділ ради.

 1. Порядок денний засідання комісії формується головою комісії за власною ініціативою та на підставі подання пропозицій від членів комісії, секретаря ради, селищного голови. До порядку денного включаються питання про проекти рішень внесених на сесію, а також звернення громадян та інші питання, що входять до компетенції комісії.  
 2. Кожен член комісії має право на виступ на засіданні комісії, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості. У випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може бути поставлене на голосування.
 3. Після виступу членів комісії слово для виступу може бути надано іншим особам, присутнім на засіданні. Селищний голова, секретар ради, староста ( в.о. старости), автори проекту рішення, депутати ради, що не входять до складу цієї комісії, присутні на засіданні комісії, мають гарантоване право на виступ. Щодо можливості виступу інших осіб комісії приймає рішення шляхом голосування.
 4. Головуючому заборонено ставити на голосування питання порядку денного, у випадку якщо присутні не реалізували свого права на виступ, в порядку визначеному вище.
 5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проекти рішень ради. Висновки, рекомендації та проекти рішень постійної комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. Результати голосування вносяться до протоколу засідання.
 6. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданні постійної комісії розглядаються радою чи за її дорученням іншими постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, визначені відповідною комісією. Якщо комісією не визначено строк для розгляду акту постійної комісії, то вважається, що тривалість такого розгляду не може перевищувати 10 днів із дня його отримання адресатом.
 7. У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль, або більше 4 разів протягом року рада може прийняти рішення про ліквідацію відповідної комісії та передачу її функцій іншим комісіям або про зміну складу комісій.
 8. Постійні комісії щорічно звітують перед радою про свою діяльність. Звіт постійної комісії повинен бути поданий на розгляд ради не пізніше 10 лютого року, наступного за звітним. Звітування також відбувається при переобранні голови комісії. До звіту включається інформація про:

- кількість засідань постійної комісії;

- кількість розглянутих комісією питань;

- кількість комісією внесених проектів рішень;

- кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;

- кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;

- відвідування засідань комісії її членами.

Звіт повинен містити план комісії на наступний період та інформацію про виконання плану за звітний період, що був складовою попереднього звіту комісії.

 1. Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю представника постійної комісії. Одночасно із прийняттям до відома звіту постійної комісії, рада вирішує питання про ефективність роботи комісії, голови комісії та дотримання ним вимог Регламенту ради та цього Положення. Також обговорюється питання про виконання своїх обов’язків членами комісії, в т.ч. відвідування ними засідань комісій.
 2. Під час звітування комісій перед радою, обговорюється питання про перешкоди в діяльності ради та заходи їх усунення. Результати обговорення цих питань обов’язково повинні бути включені до рішення ради про прийняття звіту комісії. Звіт комісії та рішення ради про його врахування повинні бути опубліковані у визначений радою спосіб.
 3. Якщо під час розгляду питання члену комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це комісію. Така заява фіксується у протоколі засідання постійної комісії. Інформація про таку заяву направляється у цей же день головою комісії (або особою, яка виконує його функції) до комісії ради, на яку покладені функції щодо контрою за дотриманням вимог про врегулювання конфлікту інтересів депутатами ради

3. Глова постійної комісії

 1. Голова комісії здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.
 2. Порядок обрання та відкликання голів постійних комісій визначаються Регламентом ради.
 3. Голова постійної комісії:
  1. Скликає і веде засідання комісії.
  2. Дає доручення членам комісії.
  3. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
  4. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
  5. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
  6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.
  7. Забезпечує гласність в роботі комісії.
  8. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює особа, визначена комісією при формуванні структури комісії.
 4. Голова комісії несе персональну відповідальність за дотримання процедури скликання засідань постійної комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, проведення засідань всупереч визначеним цим Положенням чи іншими рішеннями ради процедурам) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

4. Перелік та напрямки діяльності постійних комісій

 1.  Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності,  запобігання корупції,  депутатської діяльності та етики.
 1. готує висновки та рекомендації з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності, запобігання корупції,  депутатської діяльності та  етики;
 2. контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань  місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності, запобігання корупції,  депутатської діяльності та  етики;
 3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань  місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності, запобігання корупції,  депутатської діяльності та  етики;
 4. систематично, але не рідше одного разу на квартал, готує на розгляд ради довідкові та інші матеріали про роботу депутатів в раді та її органах, а також про виконання ними рішень, доручень ради;
 5. залучає представників правоохоронних органів до спільних напрацювань в охороні громадського порядку, захисті прав громадян;
 6. здійснює контроль за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
 7. сприяє координації дій ради з іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
 8. опікується питаннями, пов’язаними із врегулюванням конфлікту інтересів відповідно до вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

9. готує висновки щодо відповідності актів (рішеннь) органу місцевого самоврядування антикорупційному законодавству;

10. здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

11.надає консультації та роз’яснення депутатам та посадовим особам селищної ради щодо норм Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про боротьбу з корупцією» в частині врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;

2. бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у Раді з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

 1. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку селища, підприємництва, торгівлі та інвестицій.
  1. готує висновки та рекомендації з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
  2. контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій, бюджету та фінансів;
  3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
  4.  попередньо розглядає інвестиційні проекти та програми, у тому числі ті, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку;
  5.  бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, затвердження;
  6. контролює виконання рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку;
  7. готує рекомендації по виявленню резервів і джерел додаткових доходів до місцевого бюджету;
  8. бере участь в розробці проектів рішень, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм;
  9. вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок, надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
  10. розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;
  11. попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо внесення змін до рішень про місцеві бюджети, прийняті Іванівською селищною радою (у тому числі й попередніх скликань), а також радами, що увійшли до Іванівської селищної ради, та їхніми виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України.
 2. Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, планування території, архітектури та охорони навколишнього середовища.
  1. готує висновки та рекомендації з питань земельних відноси, планування території,  архітектури та охорони навколишнього середовища;
  2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань земельних відносин, планування території, архітектури та охорони навколишнього середовища;
  3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань земельних відносин, планування території, архітектури та охорони навколишнього середовища;
  4. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;
  5. спільно з Постійною  комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку селища, підприємництва, торгівлі та інвестицій розглядає питання щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок, надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
  6. спільно з Постійною  комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку селища, підприємництва, торгівлі та інвестицій розглядає питання щодо  ставок орендної плати за користування землею;
  7. розглядає плани і програми будівництва та реконструкції об»єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів селища та населених пунктів Іванівської селищної ради;
  8. розглядає питання щодо розробки містобудівних програм, генеральних планів забудови;
  9. ініціює перегляд раніше прийнятих, але не виконаних рішень ради та виконавчого комітету з питань надання земельних ділянок у власність чи користування.
 3. Постійна комісія з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.
  1. готує висновки та рекомендації з питань  соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту  (далі за текстом – гуманітарних питань);
  2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з гуманітарних питань;
  3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з гуманітарних питань;
  4.  попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету (у гуманітарній сфері), звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;
  5.   розглядає питання щодо створення умов для розвитку культури, а також для занять фізичною культурою і спортом;
  6. Вивчає і готує питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносятьсчя на розгляд ради;
  7. бере участь у розробці програм, що сприяють  роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у гуманітарній сфері;
  8. здійснює  контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням  та використанням культурного надбання;
  9. контролює вирішення питань про надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій.
 4. Постійна комісія з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою території селища та населених пунктів Іванівської селищної ради.
  1. готує висновки та рекомендації з питань  розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою території селища та населених пунктів Іванівської селищної ради.
  2. контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань  розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства,  благоустрою території селища та населених пунктів Іванівської селищної ради.
  3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань  розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою території селища та населених пунктів Іванівської селищної ради.
  4. попередньо розглядає та узгоджує відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою території селища та населених пунктів Іванівської селищної ради, звітів про їх виконання, виносить по них висновки, пропозиції та рекомендації;
  5. погоджує тарифи на послуги в житлово-комунальній сфері, виносить відповідні висновки та рекомендації;
  6. контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;
  7. контролює процес приватизації комунального майна, дотримання законодавства з питань приватизації;
  8. попередньо розглядає питання про передачу в оренду цілісних майнових комплексів і нежитлових приміщень;
  9. розглядає експертні оцінки при приватизації об′єктів комунальної власності;
  10. контролює виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою територій населених пунктів Іванівської селищної ради, забезпечення чистоти і порядку, інших рішень ради;

 

Секретар  ради                                                                                                                                                            В.С.Щастлива

 

                                       

 

 

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь