A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Комунальне підприємство "Добробут5"

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОБРОБУТ5"

       Створене, відповідно до  рішення V сесії  селищної ради VІІ скликання від  29  січня 2016   року 

№ 49 "Про заснування комунального   підприємства «Добробут 5»"

   

 

 

 

Директор комунального підприємства

                          "Добробут5"                        

Тараненко  Олександр Георгійович

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

комунального підприємства "ДОБРОБУТ5"

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

        Комунальне підприємство «Добробут 5» (далі підприємство) є суб’єктом господарювання, утворене у формі комунального унітарного підприємства і засноване на комунальній власності територіальної громади селища Іванівка.

        Засновником (власником) підприємства є територіальна громада селища Іванівка, в особі Іванівської селищної ради (далі – засновник).

        Іванівська селищна рада здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження підприємством від імені та в інтересах територіальної громади селища Іванівка, надалі - Орган управління.

      У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Іванівської селищної ради, розпорядженнями селищного голови, рішеннями виконавчого комітету Іванівської селищної ради та цим Статутом.

         Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та самостійності, відповідає за всіма зобов’язаннями перед контрагентами за укладеними договорами, перед бюджетами та банками відповідно до чинного законодавства України.

        Підприємство має відокремлене майно, закріплене за ним на праві повного господарського відання, вправі на умовах цього статуту та згідно з вимогами законодавства від свого імені укладати договори та угоди, набувати майнових та немайнових особистих прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському, адміністративному судах.

         Засновник не несе відповідальності за зобов'язання підприємства, а підприємство не несе відповідальності за зобов'язання засновника. 

1.1 НАЙМЕНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА.

Комунальне підприємство «Добробут 5».

Скорочена назва – КП «Добробут 5».

1.2. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ.

      75401, Херсонська область, Іванівський район, смт Іванівка, вулиця Соборна, 1а.

 

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Підприємство створене з метою отримання прибутку шляхом забезпечення суспільних потреб територіальної громади, установ та організацій з надання послуг  комунально – побутового обслуговування та  інших робіт,  послуг.

2.2.Основними напрямками діяльності Підприємства є:

- організація забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою населеного пункту;

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання   території населеного пункту у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

- виконання комплексу робіт з улаштування, ремонту та експлуатаційного утримання покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду;

- організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

- забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які знаходяться на обслуговуванні підприємства;

- утримання в належному стані вулично - дорожньої мережі території селища;

- контроль за забезпеченням належного санітарного стану території селища;

- розвиток підприємства на підставі принципу вільного вибору предметів діяльності, не заборонених діючим законодавством;

- виконання робіт, надання послуг та реалізації продукції, здійснення різних видів виробничої та комерційної діяльності з метою отримання прибутку;

- виконання робіт, пов’язаних з управлінням об’єктами комунального майна, закріпленими за підприємством в установленому порядку на праві повного господарського відання.

      Предметом діяльності підприємства є виконання робіт (надання послуг) з метою належного утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, закріплених за підприємством є:

-   обслуговування, поточний та/або капітальний ремонт об’єктів благоустрою;

-  здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об'єктів благоустрою, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- утримання в належному стані, виконання робіт з будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговування покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок, технічних засобів регулювання дорожнього руху, туалетів, шляхопроводів, відповідно до діючих норм і стандартів;

- виконання комплексу робіт щодо утримання, відновлення та видалення зелених насаджень (у тому числі снігозахисних та протиерозійних) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

- виконання робіт з обстеження якісного та кількісного стану зелених насаджень, які підлягають видаленню та підготовки документів щодо їх видалення;

- квіткове оформлення об’єктів зеленого господарства в селищі;

- надання платних послуг, пов’язаних з благоустроєм, озелененням і квітковим оформленням територій, інтер’єрів тощо;

- виконання будівельних, монтажних, столярних робіт, робіт з капітального та поточного ремонту об’єктів;

- здійснення комерційної, торгівельної, торгівельно-закупівельної, постачально-збутової діяльності, оптової і роздрібної реалізації продукції власного і невласного виробництва, комерційної і комісійної торгівлі, в т.ч. через мережу власних та орендованих магазинів, об’єктів торгівлі, складів, баз тощо;

- утримання в належному стані, виконання робіт з нового будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговуванню засобів та обладнання зовнішнього освітлення;

- ручне та механізоване прибирання території селища;

- здійснення контролю за використанням об’єктів благоустрою відповідно до їх функціонального призначення на засадах їх раціонального використання з урахуванням вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою смт Іванівка та інших вимог, передбачених чинним законодавством;

- прийняття участі у виборі місць для будівництва нових об’єктів;

- залучення в установленому порядку підприємств та/або організацій, розміщених на території смт Іванівка, до участі в роботі з благоустрою міста і закріплених за ними територій;

- організація обліку та збору орендної плати на об’єктах благоустрою в смт Іванівка;

- будівництво та експлуатація малих архітектурних форм, інших об’єктів благоустрою;

 • комунальне обслуговування населення (оранка, культивація, посів, перевезення матеріалів і сільськогосподарської продукції, палива і т.п.), юридичних осіб в селищі, поступове нарощування обсягів і послуг, розширення їх видів;
 • монтажні, будiвельнi, пусконалагоджувальнi та ремонтні роботи;
 • виготовлення будівельних матеріалів, деталей, конструкцій, та інших виробів на договірних умовах;
 • ремонт мереж водопроводу, каналізації, газифікації та інших інженерних мереж в селищі;
 • проектування,  будівництво,   реконструкція,   реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація об’єктів промислового, агропромислового, громадського, культурного та iнших призначень, виконання функцій замовника та генерального підрядчика;
 • транспортні послуги;
 • надання ритуальних послуг;
 • надання побутових послуг юридичним та фiзичним особам;
 • надання складських послуг;
 • централізоване  водопостачання та водовідведення;
 • організація роботи ринків;
 • організація роботи стоянок для парковки автомобілів та транспортних засобів;

     -   організація місць відпочинку для населення;

      -    організація та здійснення рекламної дiяльностi, рекламно-iнформацiйна діяльність,     виконання розмножувальних робiт;

 -   надання платних послуг населенню;

      Підприємство має право здійснювати інші види діяльності, які не суперечать діючому законодавству та займатися окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами.

Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються підприємством при наявності відповідної ліцензії.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА.

3.1.  Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього статуту, який затверджується в установленому порядку Іванівською селищною радою.

3.3. Підприємство може брати участь в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях, діючих на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.

     Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. Підприємство може утворювати філії, дочірні підприємства, інші підрозділи за рішенням Засновника.

3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші розрахунки в банківських установах, печатку, бланки зі своїм найменуванням, штамп. Підприємство може мати валютний рахунок в банківських установах, свій товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

3.5. Підприємство самостійно несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника, Засновник не несе відповідальність за зобов'язаннями Підприємства.

3.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарчому суді та третейському суді.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА.

4.1. Майно Підприємства становлять фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства .

4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади селища і закріплене за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство користується зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь  - які дії, які не суперечать чинному законодавству .

4.3.  Майно, що належить до основних виробничих фондів, яким володіє та користується Підприємство, підлягає обов’язковому страхуванню відповідно до чинного законодавства.

4.4.Джерелами формування майна Підприємства є:

 • майно, передане Іванівською селищною радою;
 • майно передане організаціями та підприємствами району;
 • капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
 • придбання майна іншого підприємства, організації;
 • доходи від цінних паперів;
 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;
 • доходи, одержані від підприємницької діяльності;
 • інше майно, набуте на підставах незаборонених законодавством.

4.5. Списання, продаж, відчуження майна, що є комунальною власністю Іванівської територіальної громади і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Іванівською селищною радою у порядку , встановленому чинним законодавством.

4.6. Підприємство за рішенням Іванівської селищної ради має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства підприємствам, організаціям, а також фізичним особам, якщо вони зареєстровані як суб’єкт підприємницької діяльності, устаткування,  транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності, нежитлові приміщення, які йому належать.

4.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА.

5.1. Права Підприємства:

- Підприємство за погодженням з Засновником планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до цілей цього статуту та згідно з діючим законодавством.

-  Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими державними цінами.

5.2. Підприємство відкриває розрахунковий та інші рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові і кредитно-розрахункові операції в національній та іноземній валютах, по безготівковому розрахунку. Форми розрахунків визначаються Підприємством за узгодженням з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

5.3. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

5.4.. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

5.5. Підприємство має право користуватися банківським кредитом з дозволу Засновника, може давати банку по договору право користування своїми вільними грошовими коштами та встановлювати відсоток за їх використання.

5.6. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності.

5.7. Вступає у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, в тому числі на договірних засадах.6.

5.8. Обов’язки Підприємства:

5.8.1. Підприємство:

 • забезпечує своєчасну сплату обов’язкових податків та інших відрахувань до бюджетів усіх рівнів з чинним законодавством;
 • здійснює реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів, забезпечує якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
 • здійснює оперативну діяльність щодо матеріально – технічного забезпечення виробництва;
 • здійснює свою статутну діяльність відповідно до цілей та завдань, укладених договорів згідно з діючим законодавством.
 • створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • здійснює заходи із вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
 • дотримується норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.8.2.  Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний та податковий облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством, самостійно формує облікову політику.

5.8.3. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності, даних, що містяться в річному звіті та балансі.

 5.8.4.  Відносини Підприємства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі укладених договорів.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.

1. Управління Підприємством здійснюється директором Підприємства, який призначається та звільняється з посади селищним головою.

2. При призначенні на посаду з директором Підприємства може укладатися контракт.

3. Директор Підприємства:

 • несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій;
 • керує діяльністю Підприємства;
 • встановлює ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів за керівництво окремими ділянками, їх діяльністю, розподіляє між ними обов’язки;
 • діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах і організаціях, судах;
 • укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;
 • розпоряджається в установленому порядку фінансовими, трудовими і матеріальними ресурсами;
 • призначає і звільняє працівників Підприємства, структурних підрозділів, філіалів, представництв, визначає їх функції та обов’язки;
 • затверджує штатний розпис, умови оплати праці робітників Підприємства у межах коштів Підприємства та кошторису витрат на утримання апарату Підприємства;
 • видає накази, затверджує положення, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання працівниками Підприємства;
 • делегує окремі повноваження підпорядкованим йому посадовим особам;
 • затверджує положення  про філії, представництва, відділення Підприємства, укладає контракти з їх керівниками.

4. Трудовий колектив:

4.1. Загальні збори трудового колективу:

4.1.1.Основною формою виконання повноважень трудового колективу Підприємства є загальні збори. Загальні збори вважаються правомірними, якщо на них присутні не менше 60 відсотків спискової чисельності працівників та засновників комунального підприємства.

4.1.2. Трудовий колектив Підприємства  - це працівники, які беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, регулюючих трудові відносини робітника з підприємством.

 • розглядають проект колективної угоди, уповноважують раду трудового колективу (або профспілковий комітет) підписати його від імені трудового колективу;
 • розглядають та вирішують питання самоуправління трудового колективу;
 • заслуховують взаємо звіт керівника та ради трудового колективу (профспілкового комітету) про виконання угоди;
 • вирішують та затверджують перелік та порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;
 • беруть участь в затверджені положень матеріального та морального стимулювання продуктивної праці.

5. Рішення соціально – економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини колективу з адміністрацією Підприємства;

6. Право укладання колективного договору від імені Іванівської селищної ради надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

7.ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток.

2. Прибуток (доходи) Підприємства складаються із надходжень від здійснення господарської діяльності, інших джерел, які не суперечать діючому законодавству.

3. Прибуток, що отримується Підприємством за результатами здійснення діяльності, використовується для покриття витрат на утримання Підприємства, сплату податків та інших обов’язкових платежів, створення фондів для фінансування проектів програм, спрямованих на реалізацію статутних завдань Підприємства.

4. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, установами і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів.

5. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

8. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА.

1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Іванівської селищної ради, суду або арбітражного суду згідно з чинним законодавством.

2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Іванівською селищною радою. До складу ліквідаційної комісії входять представники Іванівської селищної ради, а також Підприємства в особі його Органу управління. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторам визначається Іванівською селищною радою.

У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з Законом України «Про банкрутство».

3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредиторам та іншим юридичним особам, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується повідомляється про його ліквідацію у письмовій формі.

4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

5. При припиненні діяльності Підприємства печатки та штампи здаються у відповідні органи у встановленому порядку.

6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, із дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про його припинення.

7. Майно Підприємства, що залишилось після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами використовується за рішенням Органу управління майном та Засновника у відповідності до повноважень.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Цей статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації у встановленому порядку.

2. Підприємство втрачає права юридичної особи і визначається таким, що припинило існування з моменту вилучення його з державного реєстру.

   

Секретар ради                                                                                                                                                                      В.С.Щастлива

 

 

 

 

        

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь