A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Комунальне підприємство «Іванівський авто - сервіс»

 

 

Директор комунального підприємства

«Іванівський авто - сервіс» 

Виноградський Геннадій Степанович

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу герб україни фото

ІВАНІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
V  сесії селищної ради VІІ скликання

 

22 лютого  2018 р.                                                                                                                                                                         № 72

 

 Про створення комунального підприємства

 «Іванівський авто - сервіс»

З метою задоволення громадських потреб у послугах пасажироперевезень, відповідно до статей 87, 89 Цивільного кодексу України, статей 56-58 Господарського кодексу України, статей 14-16 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,  керуючись пунктом 30 частини першої статті 26, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Утворити юридичну особу  комунальне підприємство «Іванівський авто -сервіс».
  2.  Затвердити Статут комунального підприємства «Іванівський авто - сервіс» (додається).
  3. Внести до статутного фонду комунального підприємства «Іванівський авто - сервіс» 1 000 000  ( один мільйон ) грн.

4. Призначити директором комунального підприємства «Іванівський авто - сервіс»  Виноградського Геннадія Степановича.

5. Доручити селищному голові Дебелому В.О. укласти контрактну угоду про наймання його на посаду директора комунального підприємства «Іванівський авто - сервіс» Іванівської селищної ради терміном на 1 рік.

6. Уповноважити директора комунального підприємства « Іванівський авто - сервіс»   Виноградського Геннадія Степановича  провести державну реєстрацію підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності та етики

Селищний голова                                                                                                                   В.О.Дебелий                                           

                                                                                   

      

     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Рішенням V сесії Іванівської

                                                                           селищної ради VІІ скликання

                                                                           від 22.02.2018 р.  № 72

                                                                                             

СТАТУТ

комунального підприємства «Іванівський авто - сервіс»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            1.1.    Комунальне підприємство „Іванівський авто-сервіс” (далі - Підприємство) створене Іванівською селищною радою (далі - Засновник)  відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

1.2.  Засновником Підприємства  є територіальна громада селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради ( села Балашове, Квіткове, Благодатне, Тимофіївка, Воскресенка, Михайлівка, Нововасилівка, Новосеменівка, Мартівка, Новомиколаївка, Широка Балка, Трохимівка, Захарівка, Щасливе, Новодмитрівка Перша, Шотівка, Веселівка) в особі Іванівської селищної ради (далі – селище та відповідні населені пункти).

 1.3. Підприємство є юридичною особою, що набуває відповідних прав із дня державної реєстрації, котра здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

1.4. Підприємство має право від свого імені укладати договори та інші цивільно-правові угоди, здобувати майнові й особисті немайнові права і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем у судах України і третейському суді.

1.5. Підприємство має право здійснювати будь-яку господарську діяльність, що не суперечить законодавству України і відповідає цілям, передбаченим цим Статутом.

1.6. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.

1.7. Підприємство має самостійний баланс, поточний та інші, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням і символікою, кутовий та інші штампи, фірмовий знак і фірмовий бланк.

1.8. Підприємство керується у своїй діяльності законодавством України, цим Статутом, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Іванівської селищної  ради, розпорядженнями селищного голови.

1.9. Найменування Підприємства:

- повне:

українською мовою:  Комунальне підприємство „Іванівський авто - сервіс”

- скорочене:

українською мовою: КП „Іванівський авто - сервіс”

1.10. Місцезнаходження підприємства: вул. Іванівська, 101, смт Іванівка,  Херсонська область, 75401.

 2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.    Предметом діяльності Підприємства є здійснення перевезення пасажирів автобусами, автомобільним транспортом, виконання окремих видів робіт і послуг, торгівельно-закупівельна, посередницька діяльність.

2.2.    Головною метою Підприємства є:

-   задоволення громадських потреб у послугах з пасажироперевезень;

-   отримання додаткових прибутків від реалізації інших видів діяльності, вказаних у п.2.3. з метою задоволення соціальних і економічних інтересів трудового колективу й інтересів Засновника.

2.3.    Здійснення вказаної мети можливо завдяки виконанню наступних функцій Підприємства:

-   організація руху автобусів і автомобілів на території селища та відповідних населених пунктів, а також  на  міжміських маршрутах;

-   організація виробництва спільно з іншими підприємствами;

-   технічне обслуговування і ремонт основних фондів, виготовлення деталей, вузлів та інших виробів;

-   виконання окремих видів робіт і надання послуг на замовлення підприємств і громадян;

-   здійснення внутрішніх перевезень;

-   закупівля і реалізація (оптова, роздрібна, комісійна) товарів народного вжитку, сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів, матеріалів, техніки;

-   матеріально-технічне забезпечення виробничої діяльності;

-   підготовка кадрів;

-   послуги паркувальних майданчиків (надання послуг автомобільних паркувальних майданчиків).

Види діяльності, на які необхідні відповідні дозволи, Підприємство здійснює тільки після отримання їх у встановленому законом порядку.

     3. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1.    Підприємство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку, виходячи із попиту надання послуг та виготовлення продукції, необхідності свого виробничого та соціального розвитку.

3.2.    Підприємство самостійне у виборі предмета договору, визначенні обов'язків, інших умов господарської діяльності, які не суперечать законодавству України.

3.3.    Підприємство має право відкривати розрахунковий, валютний та інші рахунки для зберігання грошових та валютних коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій за місцем реєстрації Підприємства або в будь-якому банку України, інших держав з їх згоди.

3.4.    Розрахунки Підприємства за своїми зобов’язаннями проводяться у безготівковому і готівковому порядку через відділення банків у відповідності з Правилами здійснення розрахункових та касових операцій, затвердженими Національним банком України.

3.5.    Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.

3.6.    Підприємство реалізує свою продукцію та надає послуги за цінами та тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, за державними цінами і тарифами.

3.7.    Підприємство має право створювати дочірні підприємства, філіали, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків.

3.8.    Підприємство самостійно визначає фонд оплати праці, встановлює форми, системи і розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників.

3.9.    За порушення договірних зобов’язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України.

3.10. Підприємство має право вживати заходів щодо охорони комерційної таємниці. Склад і обсяг інформацій, які складають комерційну таємницю, порядок захисту, визначається керівником Підприємства.

3.11.  Засновник  Підприємства:

-   призначає ревізійну комісію та визначає її повноваження для перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства;

-   вирішує інші питання, які віднесені до його компетенції чинним законодавством.

3.12. Працівники Підприємства підлягають обов’язковому соціальному забезпеченню, соціальному та медичному страхуванню в порядку, на умовах, що встановлені для робітників та службовців державних підприємств. Підприємство вносить внески по соціальному страхуванню і забезпеченню в порядку і розмірах, визначених законодавством.

3.13.  Підприємство зобов’язане забезпечити для своїх працівників безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.

3.14. Підприємство має право встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, гнучкі графіки роботи та інші соціальні пільги, а також заохочувати працівників підприємств та установ, які обслуговують трудовий колектив, але не входять до його складу в межах напрацьованих коштів, що направляються на їх споживання.

3.15.      Підприємство здійснює підготовку кваліфікованих спеціалістів, їх економічне і професійне навчання у вищих, середньо-спеціальних учбових закладах на договірних підставах, а також в учбово-виробничому центрі при Підприємстві.

3.16.      Порядок прийому та звільнення працівників, їх права та обов’язки визначаються діючим законодавством, цим Статутом та трудовим договором (контрактом). Умови трудового договору (контракту) не повинні суперечити діючому законодавству.

3.17.      Збитки, понесені Підприємством в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням місцевого або господарського суду.

5. ФОНДИ, МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1.  Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

Для забезпечення діяльності Підприємства Засновник може передавати в оперативне управління, на підставі рішення, майно для здійснення господарської діяльності. Статутний капітал Підприємства утворюється Засновником та становить 1 000 000 (один мільйон) грн. Статутний фонд щороку може збільшуватися Засновником.

 5.2. Майно підприємства відповідно до Законів України, Статуту підприємства - є комунальною власністю територіальної громади в особі  Іванівської селищної ради і закріплюється за ним на правах оперативного управління.

 5.3.   Джерелами формування майна Підприємства є:

-   доходи, одержані від перевезення пасажирів, а також від інших видів господарської діяльності;

-   грошові та матеріальні внески Засновника;

-   кредити банків та інших кредиторів;

-   капітальні вкладення та дотації (компенсації) з бюджетів;

-   безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

-   придбання майна іншого підприємства, організації;

-   інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

 5.4.    Підприємство за рішенням Засновника має право продавати і передавати безоплатно іншим підприємствам, організаціям, установам та громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому  споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, визначеному чинним законодавством.

5.5.    Підприємство самостійно розпоряджається коштами, отриманими за результатами своєї господарської діяльності, згідно зі Статутом.

5.6. Підприємство забезпечує збереження виробничих фондів, створює умови для раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ, ЇX КОМПЕТЕНЦІЯ. САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 6.1.      Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту шляхом поєднання прав Засновника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

  6.2.      Засновник здійснює свої права по управлінню Підприємством безпосередньо або через уповноважений ним орган. При призначенні директора з ним укладається контракт, яким визначаються права, обов’язки та відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови його звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством.

6.3. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством до компетенції Засновника.

 Директор є розпорядником коштів та майна Підприємства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства.

6.4. Директор  укладає від імені Підприємства договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки.

У межах своєї компетенції видає накази та інші акти на основі й на виконання рішень Засновника та виконавчого комітету селищної ради, розпоряджень селищного голови, а також актів вищестоящих органів державної влади, організує і перевіряє їх виконання, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

6.5. Директор призначає та звільняє спеціалістів Підприємства, обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, підрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором, за погодженням Засновника.

6.6. Директор вирішує інші питання, віднесені законодавством, Засновником, Статутом Підприємства до його компетенції.

6.7. Директор Затверджує кошториси доходів та видатків.

6.8. Директор щорічно, до 1 грудня, звітує перед Засновником про діяльність Підприємства.

      7. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

7.1.    На підприємстві укладається колективний договір між трудовим колективом і власником, зміст якого повинен відповідати діючому законодавству.

Колективним договором регулюються виробничі та трудові відносини на Підприємстві, питання охорони праці, соціального розвитку трудового колективу. Розбіжності по укладанню та виконанню колективного договору розглядаються в порядку, передбаченому законодавчими актами України.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.

8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту.
Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в установленому порядку.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1.     Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом передачі його майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника, господарського суду в порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником, або уповноваженим органом. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для пред’явлення заяв (претензій) кредиторів визначаються вимогами чинного законодавства.

9.3. Повноваження щодо управління Підприємством переходять до ліквідаційної комісії з моменту її призначення. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який її призначив. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах із Підприємством, повідомляються про його ліквідацію в установленому порядку.

9.4. При ліквідації Підприємства, забороняється відчужувати та/або конфісковувати майно, передане  Засновником.

9.5. При припиненні діяльності Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.6. Діяльність Підприємства вважається припиненою з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

9.7.  У разі перетворення підприємства (зміни його організаційно-правової форми) в інший суб'єкт господарювання до новоствореного суб'єкта господарювання за передавальним балансом (актом) переходить усе майно, права та обов’язки.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації у встановленому порядку.

10.2. Підприємство втрачає права юридичної особи і визначається таким, що припинило існування з моменту вилучення його з державного реєстру.

 

Секретар ради                                                                                                                                                                    В.С.Щастлива

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь