Іванівська селищна рада
Іванівський район, Херсонська область

Балашівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко»

 

Сакальська Наталя Михайлівна

завідувач Балашівського дошкільного навчального закладу "Сонечко"

 

Юридична адреса закладу: 75424 Херсонська область, Іванівський район, село Балашове вул. Резніка буд.20-а.

         Засновником  закладу дошкільної освіти є Іванівська селищна  рада Іванівського району Херсонської області.

        

Структура та органи управління закладом дошкільної освіти.

Управління дошкільним закладом здійснює його засновник.

        Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади  Засновником з дотриманням чинного законодавства.

На посаду керівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

       Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.          До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Педагогічні працівники при кількості менше трьох чоловік входять до складу педагогічної ради на базі закладу загальної середньої освіти або інших закладів дошкільної освіти, що знаходяться в зоні територіальної доступності.

        Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

         У період між загальними зборами може діяти рада дошкільного закладу (якщо її функції не покладені на загальні збори).

         У дошкільному закладі може створюватися і діяти піклувальна рада.

         Батьківські збори групи – колективний орган самоврядування батьків вихованців групи, покликаний залучати батьків до активної участі  в навчально-виховному процесі.

Кадровий склад

№ з/п

ПІП

Дата народження

Освіта

Посада

Пед. стаж

1

Сакальська Наталя Михайлівна

08.03.1961

Базова вища (Бериславське педагогічне училище)

Завідувач ДНЗ

25

2

Істоміна Ольга Вікторівна

25.02.1970

Базова вища (Бериславське педагогічне училище)

Вихователь

24

3

Голєва Наталя Олександрівна

 

Середня

Помічник вихователя

 

4

Сидорчук Оксана Олександрівна

 

Середня спеціальна

Кухар

 

5

Чеботарь Людмила Олександрівна

 

Середня спеціальна

Мед сестра

 
           

       Освітня програма, що реалізується в закладі

         В  закладі дошкільної освіти реалізується освітня програма для дітей від 2 до 7 років  «Дитина» (Київ 2016), рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015р) Науковий керівник проекту: О.В. Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України

Територія обслуговування

с.Балашове, Іванівського району, Херсонської області.

Кількість осіб,  які навчаються у закладі

Ліцензований обсяг   - 150 осіб

фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти – 13 осіб

Мова навчання

У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

Наявність вакантних посад - відсутня.

Матеріально – технічне забезпечення закладу освіти – посереднє. Відсутня проточна вода, не функціонує система каналізації.

Результати кваліметричного оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку (4 чоловіки)

Фактор

Бали оцінювання

Загальний бал

Фізичний розвиток і здоров’я дитини

3,3

3

3,3

3,3

3,2

Соціальний розвиток

4

3

3,5

2

3,1

Природничо-екологічний розвиток

4

4

4

3

3,75

Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток

3,5

3

4

3

3,4

Ігрова діяльність

4

4

4

4

4

Сенсорно-пізнавальний розвиток

3,5

3,5

3,5

2,5

3,25

Мовленнєвий розвиток

3

3

3

2

2,75

             

Правила прийому дитини до закладу освіти

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється протягом року.

Для зарахування дитини в заклад дошкільної освіти необхідно пред’явити:

- заяву батьків або осіб, які їх замінюють, медичну довідку про стан здоров’я дитини, довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, копію свідоцтва про народження дитини; документ для встановлення батьківської плати.

За дитиною зберігається місце у  закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Осіб з особливими освітніми потребами в закладі немає. 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Додаткові освітні послуги закладом не надаються.


 

 

СТАТУТ

Балашівськийдошкільнийнавчальний заклад «Сонечко»

(нова редакція)

                                                 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Балашівський дошкільний навчальний заклад “Сонечко” створено на підставі рішення  ХV сесії Балашівської сільської ради XXIII скликання  від 27 червня 2001 року № 110 «Про прийняття до комунальної власності будівлі дошкільного навчального закладу та майна від СВК «8 Березня».

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: Херсонська область, Іванівський район, с. Балашове, вул. Резніка, буд. № 20 - а, 75424.

1.3.  Засновником дошкільного навчального закладу є Іванівська селищна рада  (далі-Засновник).

1.4.   Дошкільний  заклад  в   своїй  діяльності  керується Конституцією    України,    Законами    України"Про освіту",  "Про  дошкільнуосвіту",Положенням  про  дошкільнийнавчальний  заклад  України  (далі  -Положення), затвердженимпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід12 березня 2003 р.     № 305,  іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим статутом.                   

1.5. Дошкільний заклад  є юридичною особою, має ідентифікаційний номер.

1.6.  Головною метою діяльності  дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового  і духовного розвитку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1.7. Діяльність  дошкільного закладу направлена на реалізацію основних   завдань  дошкільної  освіти:  збереження  та  зміцнення фізичного  і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток  творчих  здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;   виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточуючих та довкілля;

Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;      

- здійснення соціально – педагогічного патронату сім'ї.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність  в   межах   компетенції,   передбаченої  чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9. Дитячий дошкільний закладнесевідповідальністьперед особою,суспільством і державою за:

- реалізаціюголовнихзавданьдошкільноїосвіти, визначенихЗаконом України "Про дошкільнуосвіту";

- забезпечення  рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-дотриманняфінансовоїдисципліни     та    збереження матеріально-технічноїбази.

1.10.  Взаємовідносини  між дитячим  дошкільним закладом  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад розрахованийна 150 місць.

2.2. Групикомплектуютьсяза віковими (одновікові, різновікові) ознаками

2.3. Удошкільномузакладіфункціонують групи  загального розвитку з  денним (9- годинним) перебуванням дітей.

 2.4. Наповнюваністьгрупдітьми становить:

- для дітей віком від трьох до шести років – до 20 осіб;

- різновікові – до 15 осіб;

- в оздоровчий період – до 15 осіб;

2.5. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником протягом календарного року.

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити :

- заяву батьків, або осіб, які їх замінюють;

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження;

- документ  для встановлення батьківської плати.

2.6.  За  дитиною  зберігається  місце  у дошкільному закладі державної  та  комунальної  форм  власності  у  разі  її  хвороби, карантину,  санаторного  лікування,  на  час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.7. Відрахування   дітей   із   дошкільного  закладу  може здійснюватись    за бажанням  батьків, або осіб,  які їх замінюють; на  підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість  її  подальшого  перебування в  дошкільному закладі цього типу; у  разі  несплати  без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців

2.8.  Адміністрація дошкільного закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше, як за 10 календарних днів. Безпідставне відрахування дитини з дошкільного закладу  забороняється.

2.9. Педагогічні працівники здійснюють (за потребою) соціально-педагогічний патронат на  відповідній території обслуговування.          

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працюєпротягом року за п’ятиденнимробочимтижнем, протягом 9 годин. Вихідні дні: субота, неділя.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу :

      початок роботи – 8 годин 00 хвилин;

       закінчення роботи – 17 годин 00 хвилин.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальнийрік  у  дошкільномузакладіпочинається  1вересня і закінчується 31травня наступного року.З 1 червня до 31 серпня(оздоровчийперіод)  у  дошкільномузакладі проводиться оздоровленнядітей.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльністьвідповідно дорічного плану,  якийскладається  на  навчальнийрік  та  періодоздоровлення.

4.3. План роботи схвалюється педагогічною  радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу  і  погоджується  з  відділом освіти Іванівської селищної ради.

План роботи  закладу на оздоровчий  період погоджується  зтериторіальною санітарно-епідеміологічною службою.

 4.4. У дошкільному закладівизначена українськамованавчання і вихованнядітей.

4.5. Навчально-виховнийпроцес   у   дошкільномузакладіздійснюється за чинними програмами , затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.6. Дошкільний  заклад організовуєосвітнійпроцес за такими пріоритетниминапрямами:морально-етичний, правоосвітній.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

 5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування: сніданок, обід, вечеря відповідно до денного меню, що затверджується керівником.        

5.3. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільному закладі в розмірі, що становить не менше 40% від вартості харчування дитини на день.  Плата за харчування дитини за попередній місяць вноситься до 10 числа поточного місяця.

5.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини та порядок організації харчування у дошкільному закладі визначається згідно з чинним законодавством.

5.3. Контроль   за   організацією   та   якістю   харчування, вітамінізацією страв,  закладкою продуктів харчування,  кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку,    правильністю   зберігання,   дотриманнямтермінівреалізаціїпродуктівпокладається  на медичногопрацівника  такерівникадошкільного закладу.

                                                 VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ  У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється на безоплатній основі медичним працівником Фельдшерського пункту та лікарями  КЗ «Іванівська центральна районної лікарня» у порядку, та в рамках повноважень, визначених Кабінетом Міністрів України. 

         Медичне обслуговування дітей передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень; надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють. Також контроль (в межах повноважень) за організацією фізичного виховання, загартуванням, режимом, якістю харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

6.2. Дошкільний заклад надаєприміщення і забезпечуєналежніумови для роботимедичного персоналу та проведеннялікувально – профілактичнихзаходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

     7.1. Учасникаминавчально-виховногопроцесу  у дошкільному

закладі є : 

- діти дошкільного віку (вихованці);

- керівник (завідувач);

- педагогічні працівники;

- помічники вихователів

- батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення працівників: оголошення подяки, нагородження грамотою, преміювання.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законами України  “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” та іншими нормативно – правовими актами.

Дитина (вихованець дошкільного закладу) має гарантоване державою право на:

-  безоплатну дошкільну освіту в закладі;

- безпечні та нешкідливі для  здоров'я  умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь – якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- безоплатне медичне обслуговування;

- захист від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Батьки вихованців дошкільного закладу або особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обранимидоорганівгромадськогосамоврядування закладу;

- брати участь у батьківських зборах та засіданнях батьківських комітетів;

- звертатись до органів управління освітою, органів громадського самоврядування, керівництва дошкільного закладу з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації навчально - виховного процесу та зміцнення матеріальної бази закладу;

- надавати матеріальну, фінансову та господарську допомогу дошкільному закладу;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- забезпечуватиумови для здобуттядітьмистаршогодошкільноговікудошкільноїосвіти за будь-якою формою;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей;

- поважати гідність дитини;      

- своєчасновносити плату за харчуваннядитини в дошкільномузакладі у встановленому порядку;

- своєчасно вносити плату згідно угоди про надання додаткових освітніх послуг для дітей (за наявності);

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад по можливість відсутності або хвороби дитини.

В разіневиконання батьками або особами, якіїхзамінюють, обов’язків, передбаченихчиннимзаконодавствомУкраїни, дошкільний заклад можепорушуватипитання про відповідальність таких осіб перед уповноваженимидержавними органами.

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа з високими моральними якостями, яка має відповідну повну вищу педагогічну освіту за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини в дошкільному закладі регулюються законодавством України про працю, Законами України  “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково -дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно дозаконодавства;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- об’єднуватись у професійніспілки та бути членами інших об’єднань громадян,  діяльністьяких не заборонена законодавством.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:                    

- виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору (контракту), посадові обов’язки;

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

- виконувати накази та розпорядження адміністрації закладу.

7.10. Педагогічні працівники до дошкільного закладу приймаються на роботу відділом освіти  селищної ради за поданням завідувача, інші працівники завідувачем.

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством України та посадовими інструкціями.

7.12. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст.26 Закону України  “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” проходять періодичні медичні огляди двічі на рік на базі КЗ «Іванівська районна центральна лікарня».

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують  Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують своїх посадових    обов’язків,    умови    колективного    договору,   визнані     за  результатами атестації такими, що не відповідають займаній посаді,  та в інших випадках, передбачених чинним законодавством, звільняються з роботи.

                     VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює  його керівник. Керівник дошкільного закладу  призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

8.2. На посаду завідувача дошкільного закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня  “спеціаліст”, стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше 3 років, а також організаторські здібності, фізичний та психічний стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

   8.3. Завідувач дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію в дошкільному закладі завдань дошкільної освіти, визначених Законом України  “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається  в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- забезпечує реалізацію в дошкільному закладі державної політики в галузі освіти;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах   (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;

- виконує інші посадові обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.

8.4. Педагогічна рада дошкільного закладу – постійно діючий колегіальний орган управління дошкільним закладом.

8.5. До складу педагогічної ради дошкільного закладу входять завідувач, вихователі, інші спеціалісти. В разі необхідності до складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів груп.

     Запрошеними на засідання педагогічної ради з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.     

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

- аналізує  результативність реалізації Державної програми базового компоненту та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

- розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у закладі та приймає відповідні рішення;

- затверджує  план роботи дошкільного закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально – виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному закладі;

- визначає шляхи співпраці дошкільного закладу з сім’єю;

- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників;

- аналізує діяльність педагогів, які атестуються;

- розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний заклад, та приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількістьзасіданьпедагогічної ради становить не менше  4 разів на рік. Засіданняпедагогічної ради скликаютьсязавідувачемабо не менше як двоматретинамипедагогічнихпрацівниківдошкільного закладу.

Педагогічні працівники (при кількості менше трьох чоловік) входять до складу   педагогічної  ради на базі школи, або приєднуються до педагогічних рад (в залежності від території) на базі інших дошкільних закладів.

8.6. Загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють  (далі – загальні збори), – орган громадського самоврядування дошкільного закладу, що скликається не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу повинна становити не менше  60% особового складу, від батьків - не менше 55%. Якщо на загальнізборизібраласьменшакількістьучасників, ніжзазначеновище, загальнізборивважаються такими, що не відбулися. Загальні збори можуть виконувати і функції ради дошкільного закладу.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- приймають Статут, зміни і доповнення до нього;

- обирають раду дошкільного закладу, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт завідувача закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально – виховної, методичної та фінансово - господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.7. У період між загальними зборами може діяти рада дошкільного закладу (якщо її функції не покладені на загальні збори). 

8.8. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада.

8.9. Батьківські   збори  групи – колективний орган самоврядування

батьків вихованці групи, покликаний залучати батьків до активної участі в  навчально-виховному процесі.

          Батьківськізборигрупи:

  • обирають батьківський комітет групи;
  • залучають батьків до участі в керівництві різними видами діяльності з дітьми поза заняттями;
  • вносять на розгляд педагогічної ради дошкільного закладу, адміністрації, педагогів пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в групі, закладі;
  • заслуховують повідомлення педагогів, представників органів управління, адміністрації дошкільного закладу про стан і перспективи роботи групи, дошкільного закладу в цілому;

     -  приймають участь у вирішені питань організації фінансово-матеріальної підтримки групи та дошкільного закладу.

Батьківські збори групи скликаються за ініціативою завідувача, вихователів дошкільного закладу або батьків, але не рідше ніж 3 рази на рік.

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Дошкільний  заклад  має земельну ділянку (0,4851га), будівлі, споруди,  комунікації,  інвентар,  обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

Майно дитячого дошкільного закладу становлять основні фонди та інші матеріальні цінності.

Майно  дошкільного навчального закладу належить  йому на правах,  визначених законодавством.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу провадиться відповідно до Законів України  “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативних актів на основі його індивідуального кошторису.

 Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- кошти засновника;

-  місцевого бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування, благодійні і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням  із засновником має право: придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно, отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб, здавати в оренду  приміщення, споруди, обладнання юридичним та  фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.2. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.3. Порядок ведення діловодства  в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується заклад.

ХІ.  КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюєзасновник та відділ освіти Іванівської селищної ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються засновником.

ХІІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

13.1. Зміни та доповнення до цього Статуту в разі потреби вносятьсязасновником та керівником за погодженняміззагальнимизборамидошкільного закладу шляхом викладенняйого вновійредакції та реєструються в установлено